Privacy Policy

Privacy verklaring


Nouvital Cosmetics BV is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Nouvital Cosmetics BV
Coventrystraat 12
3047 AD Rotterdam
010-4626609
info@nouvital-cosmetics.nl
www.nouvital-cosmetics.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Nouvital Cosmetics BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- KvK nummer
- Btw nummer
- IP-adres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Door Nouvital Cosmetics worden geen bijzondere of gevoelige
persoonsgegevens van klanten of websitebezoekers verwerkt.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Nouvital Cosmetics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om uw bedrijf kenbaar te maken als Nouvital verkooppunt bij de
consument
- Om uitvoering te geven aan wettelijke verplichtingen.
Als u niet langer nieuwsbrieven of andere commerciële (e-mail) berichten
van ons wenst te ontvangen, dan kunt dit per e-mail (info@nouvital-
cosmetics.nl) aan ons laten weten. Dan verwijderen wij uw gegevens uit
dergelijke bestanden.
Als u klant bent bij Nouvital Cosmetics en u vraagt ons uw
persoonsgegevens te verwijderen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij
u niet langer onze diensten kunnen aanbieden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Nouvital Cosmetics neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde
verwerkingen.


Nouvital Cosmetics gebruikt de volgende computerprogramma's of -
systemen:
- Accountview, boekhoudprogramma
- Magento, website/webshop
- Your mailing list provider, e-mailsysteem
- Mailchimp, e-mailsysteem


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nouvital Cosmetics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld of om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Nouvital Cosmetics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nouvital
Cosmetics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Nouvital Cosmetics maakt uw bedrijf kenbaar als Nouvital verkooppunt.
Hierbij versterken wij enkel uw bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam,
adres, telefoonnummer, email en website.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms
van derden waar u door middel van een link op onze website terecht
kunt komen. Als u door linkt worden er door deze platforms mogelijk
cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van
deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een
betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult
hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende
website moeten lezen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nouvital Cosmetics gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Nouvital Cosmetics en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nouvital-
cosmetics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek. Nouvital Cosmetics wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nouvital Cosmetics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@nouvital-cosmetics.nl