Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN 

DEFINITIES 

 

 • Nouvital: De Commanditaire Vennootschap Nouvital Cosmetics, gevestigd aan de Coventrystraat 12, 3047 AD Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24376324 
 • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (al dan niet op afstand) aangaat met Nouvital. 
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of een verkoop buiten de verkoopruimte van Nouvital. Een en ander in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub e en f 
 • Consument: De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals bedoeld in artikel 6:236 BW. 

 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen al dan niet op afstand gesloten overeenkomst. 
 1. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 
 1. De overeenkomst en/of de overeenkomst op afstand komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Nouvital heeft bereikt en Nouvital de order schriftelijk heeft bevestigd. uit de acceptatie van de koper moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. 
 1. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Nouvital aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. 

 

ARTIKEL 2 WIJZIGINGEN 

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Nouvital zijn overeengekomen. 
 1. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 
 1. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is. 

 

ARTIKEL 3 KWALITEIT EN OMSCHRIJVING 

 1. Nouvital verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte of orderbevestiging omschreven. 
 1. Nouvital verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die: 
 1. a van degelijke materialen en grondstoffen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; 
 1. b in alle opzichten gelijk of gelijkwaardig zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Nouvital en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt; 
 1. Nouvital staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Nouvital kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen. 

 

ARTIKEL 4 VERPAKKING EN VERZENDING 

 1. Nouvital verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. 
 1. De goederen zullen door Nouvital bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Indien een besteld product niet op voorraad is zal Nouvital nooit in verzuim zijn, Nouvital is slechts verplicht de niet op voorraad zijnde producten bij eerste gelegenheid voor haar rekening na te zenden aan de koper. 
 1. Wanneer Nouvital voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde — al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom — ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Nouvital opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan Nouvital schadevergoeding verschuldigd is. 

 

ARTIKEL 5 OPSLAG 

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Nouvital, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn. 
 1. De koper is verplicht aan Nouvital de opslagkosten volgens het bij Nouvital gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 

 

ARTIKEL 6 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO 

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering. 
 1. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Nouvital zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Nouvital heeft voldaan, waaronder voldoening van opeisbaar geworden buitengerechtelijke kosten en vertragingsrente. 
 1. Indien er gerede twijfel bij Nouvital bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Nouvital bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Nouvital door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 
 1. Als Nouvital op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Nouvital en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen. 
 1. De koper dient het geleverde bij ontvangst grondig te inspecteren. Ieder gebrek in de levering dient binnen 5 werkdagen na bezorging op de met de Koper overeengekomen locatie schriftelijk bij Nouvital worden gemeld. Indien klachten niet binnen deze termijn worden gemeld is Nouvital nooit verplicht het gestelde gebrek te herstellen evenmin is Nouvital in dat geval aansprakelijk voor de uit het gebrek voortvloeiende schade. 
 1. Nouvital produceert en verzend haar cosmetische producten met in achtneming van zeer strenge hygiënevoorschriften. Eenmaal geleverde cosmetische producten worden door Nouvital slechts retour genomen wanneer de door Nouvital aangebrachte verzegeling intact is. Nadat de verzegeling is verbroken worden goederen niet retour genomen om redenen van hygiëne. 

 

ARTIKEL 7 TIJDSTIP VAN LEVERING 

Nouvital zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Nouvital de order heeft bevestigd. 

 

ARTIKEL 8 OVERMACHT 

 1. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Nouvital door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 
 1. Van overmacht aan de zijde van Nouvital is sprake, indien Nouvital na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Nouvital als bij derden, van wie Nouvital de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Nouvital ontstaan. 
 1. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Nouvital als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Nouvital slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. 
 1. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Nouvital terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 

 

ARTIKEL 9 DOORVERKOOP 

 1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren naar landen buiten de Europese Unie. 
 1. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren naar de in lid 1 genoemde landen en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd. 
 1. Nouvital hecht grote waarde aan haar verkoopstrategie. De producten van Nouvital zijn daarom niet overal te koop. Om haar verkoopstrategie te beschermen geldt het volgende. De koper is uitsluitend bevoegd de producten van Nouvital aan consumenten door te verkopen. Koper is uitdrukkelijk niet bevoegd de goederen door te verkopen aan anderen dan consumenten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Nouvital. Als Nouvital instemt met verkoop aan anderen dan consumenten rust daarna op de koper de verplichting bij doorverkoop aan zijn koper de verplichting op te leggen dat uitsluitend aan consumenten mag worden doorverkocht en zonder uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Nouvital verkoop aan anderen dan consumenten niet is toegestaan. De Koper is daarbij jegens Nouvital aansprakelijk voor alle schade die Nouvital lijdt indien zijn koper zich niet aan die voorwaarde houdt. 
 1. De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopbevorderende maatregelen, die Nouvital treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van te voren de koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde ‘display’ in verkoopruimten van de koper, op inruilacties enz.. 
 1. De Koper is slechts bevoegd eigen verkoopbevorderende acties met producten van Nouvital te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nouvital. 
 1. De koper is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen. 

 

ARTIKEL 10 GARANTIE 

De aansprakelijkheid van Nouvital is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Nouvital. 

 

ARTIKEL 11 PRIJS EN BETALING 

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, en de kosten van transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen. 
 1. De koper is verplicht de koopprijs ofwel: contant bij aflevering, daaronder begrepen elektronisch (bijvoorbeeld Ideal), of binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 1. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Nouvital bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Nouvital geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. 
 1. Indien de koper, niet zijnde een consument in de zin van artikel 6:236BW, niet binnen de overeengekomen betaaltermijn voldoet aan zijn verplichting de koopprijs te voldoen is de koper aan Nouvital de buitengerechtelijke kosten bedoeld in artikel 6:96 lid 4 verschuldigd. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,12. Deze kosten zijn door de koper zonder herinnering of aanmaning verschuldigd aan Nouvital. 
 1. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip. 
 1. Indien na creditering van enig bedrag door Nouvital na verrekening met hetgeen door Koper uit welke hoofde dan ook nog moet worden voldaan, worden gedaan op het door de Koper voor betaling gebruikte bankrekeningnummer, althans het bij Nouvital door De Koper bekend gemaakte bankrekeningnummer. 
 1. Bij betaling na de overeengekomen betaaltermijn is de koper de wettelijke handelsrente bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan. 
  Voor zover de koper een consument is in de zin van artikel 6:236 BW zal de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan.  
  Betalingscondities voor door Nouvital te leveren diensten 
 1. 8 Indien Nouvital diensten levert aan de koper, waaronder begrepen doch niet uitsluitend instructies en trainingen, dient de betaling voor die diensten uiterlijk 14 dagen voordat de betreffende dienst zal worden geleverd volledig aan Nouvital te zijn voldaan. Creditering vindt alleen plaats indien aan de voorwaarden daarvoor, zoals genoemd in de ter zake gesloten afzonderlijke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is voldaan en op de tussen partijen overeengekomen wijze. 
 1. Wanneer Nouvital een training verzorgt aan een groep en een prijs per deelnemer is overeengekomen, dienen afmeldingen tijdig en schriftelijk aan Nouvital door de koper te worden gemeld. De prijs voor de afgemelde deelnemer(s) zal voor 100% worden gecrediteerd indien afmelding uiterlijk acht (8) dagen voor de training plaatsvindt. Creditering vindt voor 50% plaats bij afmelding korter dan acht (8) dagen voor de training doch uiterlijk vier (4) dagen. Bij afmelding van deelnemers korter dan vier (4) dagen voor de training vindt geen creditering plaats. 

 

ARTIKEL 12 WETTELIJKE VEREISTEN 

 1. Nouvital waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst. 
 1. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen. 

 

ARTIKEL 13 ONTBINDING 

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Nouvital, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 
 1. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Nouvital geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 
 1. De koper, zijnde consument, die op afstand heeft gekocht, heeft op grond van artikel 6:230o BW het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor zover de verzegeling intact is, met gebruikmaking van het formulier bedoeld in artikel. Het recht op ontbinding vervalt in ieder geval en zonder uitzondering na verbreking van de verzegeling op grond van artikel 6:230p sub f onder 3 BW. 

 

ARTIKEL 14 BOETEBEPALINGEN, SCHADEVERGOEDING EN CONTROLE BIJ DOORVERKOOP 

 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van artikel 9, verbeurt ten gunste van Nouvital een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere (rechts)handeling, die onder één van de aldaar vermelde verboden of geboden valt. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Nouvital om daarnaast nog een vergoeding van de door haar als gevolg van een dergelijke (rechts)handeling geleden schade te vorderen.. 
 1. Nouvital is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 9 bepaalde. 

 

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT 

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing. 

 

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Nouvital. Voor zover Nouvital in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

ARTIKEL 17 GESCHILLEN 

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. 
 1. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart. 
 1. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.  
 2.