Algemene Voorwaarden

DEFINITIES
1. Nouvital: De Besloten Vennootschap Nouvital Cosmetics, gevestigd aan de Coventrystraat 12, 3047 AD Rotterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24376324.
2. Koper: degene met wie Nouvital Cosmetics een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Nouvital Cosmetics en koper samen.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.STARPILWAX.NL BESTELLINGEN KOPER
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, bestellingen en leveringen van diensten of producten van Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zijn dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2 PRIJZEN
1. Alle prijzen die Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Nouvital Cosmetics op www.starpilwax.nl hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Nouvital Cosmetics ten alle tijden wijzigen.
3. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van de kosten, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De koper heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

ARTIKEL 3 HERROEPINGSRECT
1. Een koper kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • Het product niet is gebruikt.
  2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de koper de laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.
  3. De koper kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via
  info@nouvital-cosmetics.nl onder vernoeming van het ordernummer.
  4. De koper is daarna verplicht om het product binnen 14 dagen na het herkenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren, bij gebreke komt zijn herroepingsrecht te vervallen.
  5. Het retourneren van de producten kan enkel doormiddel van een door Nouvital Cosmetics verschaft retourlabel. Deze kan worden aangevraagd via info@nouvital-cosmetics.nl.
  6. Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetalingen in aanmerking komen zal Nouvital Cosmetics deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Nouvital Cosmetics heeft geretourneerd.

ARTIKEL 4 LEVERING
1. Levering vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats vanuit Nouvital Cosmetics, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van bestelde producten via www.starpilwax.nl die niet op de locatie in Rotterdam worden afgehaald, vindt plaats op het door de koper aangegeven adres.
5. De door www.starpilwax.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

ARTIKEL 5 VERPAKKING EN VERZENDING
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de koper de zending niet ontvangst te nemen.
2. Indien de zending opnieuw is ingepakt door de pakket service, herkenbaar aan de pakket service tape, dan dient de koper de zending niet ontvangst te nemen.

ARTIKEL 6 GARANTIE

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing of defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangepaste wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik van de koper.

ARTIKEL 7 RUILEN
Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop met de originele factuur.
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
 • Het product is nog niet gebruikt.

ARTIKEL 8 KLACHTEN
1. De koper dient het geleverd product zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Van eventuele klachten moet binnen 2 maanden melding van worden gemaakt.
3. De koper geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Nouvital Cosmetics in staat is hierop adequaat te reageren.
4. De koper dient klachten schriftelijk kenbaar te maken.

WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Nouvital Cosmetics B.V. / www.starpilwax.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Nouvital Cosmetics zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Kopers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.